Slutbesiktning

Slutbesiktning är den för båda parter viktigaste besiktningen, då prövas och avgörs om entreprenaden är godkänd eller inte och ska ske när entreprenören anmält att entreprenaden är färdigställd, oftast vid kontrakttidens utgång. Om slutbesiktning inte verkställs p.g.a. beställarens/konsumentens underlåtenhet så anses entreprenaden godkänd och överlämnad från den dag besiktningen skulle ha utförts.

Utdrag Ktjl.

"53 § Vid småhusentreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär deSlutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats. Om flera näringsidkare utför arbeten i anslutning till varandra kan, om parterna är ense om det, slutbesiktning i stället göras när samtliga arbeten har avslutats. Lag (2004:554)."

56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §. Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas skriftligen till parterna och innehålla uppgift om de förhållanden som besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet skall också innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser utgöra fel enligt 910 eller 11 §.

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de konstaterade felen är av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.
Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar. Lag (2004:554).

Utdrag ur ABS 09

"Slutbesiktning
53 § Konsumenttjänstlagen.
25. Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har
avslutats, om inte parterna kommer överens om annat.
Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse
göras till föremål för kompletterande slutbesiktning.
Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för
entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.
54 och 56 §§ konsumenttjänstlagen.
54 § 3 st. Besiktningsmannen skall så snart som möjligt kalla
parterna samt den kvalitetsansvarige enligt 9 kap. 13 § plan- och
bygglagen (1987:10) till slutbesiktningen.
56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen
undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §.
Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas skriftligen
till parterna och innehålla uppgift om de förhållanden som
besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet skall också
innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser utgöra
fel enligt 9, 10 eller 11 §.
Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de
konstaterade felen är av mindre betydelse, skall
besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om
småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer
annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. "
Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en
ny slutbesiktning kan göras.
Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näring