Särskild Besiktning

Efter att entreprenaden vid slutbesiktning blivit godkänd så har konsumenten 6 månader på sig att påtala fel enligt 60 § 3. Här kan situationen uppstå att entreprenören har en avvikande åsikt om det av beställaren påtalade felet, då finns möjligheten att påkalla särskild besiktning för att få frågan avgjord. Även under garantitiden kan ett påtalat garantifel bli föremål för särskild besiktning om beställaren anser att det inte kan vänta till garantibesiktning men entreprenören har en avvikande åsikt. Den omvända situationen kan också uppstå, att det är entreprenören som påkallar särskild besiktning av ett påtalat fel från beställaren. Kostnaden bestäms utifrån resultatet från besiktningen.

Utdrag ur ABS 09 

Besiktning m m
24. 
Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild
besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som
framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i
enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.