Överbesiktning

Denna åtgärd är ovanlig, kanske för att den kan bli rätt kostsam och att parterna inte känner till hur det formellt ska gå till.

 

Utdrag Ktjl.

Överbesiktning
26. "Part får påkalla överbesiktning av besiktning enligt punkt 24 och 25
i dessa bestämmelser. Genom överbesiktningen prövas de frågor
som har föranlett densamma, som fråga om entreprenadens
godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Sådant
påkallande skall ske inom en månad efter det att part fått
besiktningsutlåtande över den besiktning som skall överprövas, om
inte särskilda skäl föreligger för att förlänga tiden.
Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt
utser.
Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av
besiktning som föranlett påkallandet."