Kompletterande Slutbesiktning

Den vanligaste anledningen till en kompletterande slutbesiktning i samband med konsumententreprenader är att yttertak eller mark är snötäckta och därför inte besiktningsbara, även andra anledningar finns där parterna är överens om en kompletterande slutbesiktning. Kostnaden står beställaren för. 

Utdrag ur ABS 09 

25. Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har
avslutats, om inte parterna kommer överens om annat.
Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse
göras till föremål för kompletterande slutbesiktning.
Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för
entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.