§ 59 besiktning (Garantibesiktning)

 Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden, dvs. fel som i regel funnits vid slutbesiktnigen men då inte märkts och inte heller bort märkas. Besiktningsmannen ska inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen, har dessa fel inte påtalats av beställaren inom 6 månader från godkänd entreprenad kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa.

Besiktningsmannen ska vid garantibesiktning inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktning, inte heller ska besiktningsmannen anteckna fel som ej åtgärdats från tidigare besiktningar, detta får i så fall prövas vid efterbesiktning.

När det gäller småhusentreprenader så är det lite annorlunda, om entreprenören har ställt en garanti så gäller det som sagts ovan, om en garanti inte är utfäst så är det enbart det som står i konsumentjänstlagen som gäller. Eftersom Ktjl. är indispositiv så gäller den utöver utställda garantier. Vad som gäller enligt Ktjl. kan du läsa nedan i utdraget från lagen.

Det bör poängteras att garantibesiktning inte alltid är nödvändig, parterna kan komma överens om vilka fel som ska åtgärdas utan att någon besiktning genomförts.  

Om du är intresserad av en garanti/§59 besiktning, boka här

Utdrag Ktjl.

59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 § andra stycket skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig om ett förhållande som avses i 910 eller 11 § visar sig inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller, om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det att arbetena avslutades. Detta gäller dock inte om näringsidkaren gör sannolikt att förhållandet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida. Lag (2004:554)

 Utdrag ABS 09

Besiktning m m
24. Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete
som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas
i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.
Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild
besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som
framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i
enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.
Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel
avhjälpts.
Inför utgången av den tid som anges i 59 §
konsumenttjänstlagen får part vidare påkalla § 59-besiktning för
konstaterande av om fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen framträtt
under perioden.
Besiktning enligt denna punkt skall göras utan dröjsmål efter
påkallandet. Efterbesiktning görs dock istället utan dröjsmål efter
avhjälpandet.