Förbesiktning

Förbesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället på den del av entreprenaden som besiktigas. Vid denna besiktning avgörs inte om entreprenaden är godkänd eller inte och används antingen som en rad förbesiktningar under projektets gång för att avslutas med en slutbesiktning eller besiktning före inbyggnad eller ibruktagande av delar av entreprenaden.

Utdrag ABS 09

"4. Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete
som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas
i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger."