Efterbesiktning

Alla typer av besiktningar kan efterbesiktas och syftet är självfallet att konstatera om de vid besiktning upptagna felen är åtgärdade eller inte. Vem som står för kostnaden bestäms av utfallet från besiktningen.

Utdrag ABS 09

Besiktning m m
24. 

"Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel
avhjälpts."